BOZEBI.RU
Sex istoriebi
Saxeli: sindisi mawuxebda
Avtori:
Reitingi: + -69 -
Popularoba: 3370
Damatebulia: 1 ian 04:00
Jer masze vandzrevdi , mere sindisi mawuxebda. Ase vemegobre chems ert nacnobs mteli 3 weli, tumca misi mshvenieri dzudzuebi maisuris shignidan tvalebs mibnelebda, magali pexebi da arachveulebrivi traki elet melets mmartebda sharvalshi. Magram am yvelapers gulshi vimarxavdi. Midgeboda da vandzrevdi magram gatavebis shemdeg sindisis grdznoba mawuxebda. Salome ver xvdeboda chem tanjvas tu debilad mtvlida ar vici, ise gatavxedda pirdapir dauparavad miyveboda tavis bichebtan zasavis ambebs. Ertxel isic mitxra pilarmoniis ukan 12 saatze rogor ezasava vigac axvars romelmac trusikshi chaucura xeli da nazad sheusrisa. Gaparsuli gqonda? Vkitxe imis gamosacdelad martla kacad mtvlida tu egona plavs vchamdi da yle pormalurad momyva dabadebidan. Man lagad gaagrdzela laparaki da tvalebi cas miapyro. Tkbilad ixsenebda!-magram eg arc daunaxavs ubralod zepirad damisrisa da gamatavebinao. Ai mashin ki gadavwyvite tu ar gavjimavdi qalachunad chamtvlida mudam romelsac daqalebivit echoravebian. Vtxove chemtvis gasartobad echvenebina tavisi orgazmi. Martla ise ginda naxo? Chamekitxa da mis tvalebshi ukve tanxmoba amovikitxe. Chemi tanxmobis mere man meore dges tavistan damibara saxlshi aravin iqneba da mestumreo. Mec avakitxe meore dges. Magari gamopranchuli damxvda. Tuchebze witeli pomada esva. Vardisperi mokle maisuridan dzudzuebi amoyraze hqonda. Sharvali ar ecva magram rac ecva bevrad upro sexualuri iyo. Tu ar vcdebi es iyo balerinis reituzi ise mshvenivrad qonda bayvebze da trakze mitkecili. Misi gauxdelad gajimva mominda pexebshua shexvreta am nazi qsovilisa. Mis shignit ro trusiki ar ecva mashinve mivxvdi. Xolo roca chems gasagizianeblad sajurnale magidastan gadaikuza mrgval dundulebs shoris shetyupebuli mutlis konturi amagelveblad gamoezniqa. Divanze shamojda maisuris marcxena mxare chamoagdo da tetri pumpula dzudzu amoxta iqidan. Mere xelis shua titis wasma daiwyo wreze. Tan pexebi gashala da gauxdelad amoigo neore xeli bayvebs shua. Da nazad daiwyo mutlis shezela. Garinduls tvalebi daexucha da titebs nerwyvit isvelebda. Magram is ver xedavda imas rac me magijebda. Mas undoda chemtvis puchus daunaxeblad gaetavebina. Magram puchum umtyuvna da bevri sitxe gamoyo. Dsvelebul reituzshi ukve ashkarad chanda muteli. Me pexakrepit mivuaxlovdi da reituzi shevuxvrite. Mutelshi yle shevuyvane. Mere ki ukve muxlebamde chaxdils vtynavdi gataveba iyo namdvili peierverki. Ar gamoigo mtxova salomem da mashin mivxvdi rom damapasa rogorc kaci da chveni megobroba yvelamxriv gagrmavda.
» Komentarebi (0)
« ukan
« © StreSS 2012 »
adban.su
owap.suowap.su
ruwap.mobimbn.su
rosban.su
waplog
top.geovirt.com